قطعاتی که در کنسرت اجرا خواهد شد

زمان برگزاری

تهیه بلیت

نحوه شرکت در لایو